Shawnee Choir at Shawnee Christmas parade.

Shawnee Choir at Shawnee Christmas parade.